Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții


Întrebări frecvente 1. Ce trebuie de indicat la pretul unitar? În ofertă prețul unitar este prețul per fiecare poziție de bun sau serviciu. La etapa elaborării contractului de achiziție prețul unitar este indicat pentru fiecare poziție de bun sau serviciu.

La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice cu licitație electronică, prețul inițial al ofertei va corespunde cu prețul fără TVA propus de operatorul economic pentru lotul dat.

După finalizarea licitației electronice, operatorul economic va prezenta prețurile unitare actualizate, în conformitate cu prețul final al lotului, rezultat al licitației electronice. După semnarea contractului de către autoritatea contractantă, operatorul economicl semnează contractul cu utilizarea semnăturii electronice, utilizînd Serviciul guvernamental de semnare MSign.

Cine trebuie indicat la reprezentatul furnizorului? Ce presupune perioada de actualizare? Valoarea comisionului se reține din valoarea achiziției valoarea lotului și nu din valoarea ofertei. Am participat la licitația unei companii private, după licitație nu vad ofertele altor participanți? La procedurile de achiziții ale companiilor private ofertele nu sunt publice. Un ofertant nu are toate cele 20 de pozitii. Are dreptul OE sa aplice la acest lot, daca nu are toate pozitiile solicitate?

Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire Legeaart.

În cazul în care semnătura electronică este deținută de către contabil, nu de director, poate contabilul să semneze contractul? Contabilul poate semna contractul în condițiile în care este delegat prin ordinul directorului. Persoanele fizice se pot înregistra in sistem? Ce trebuie pentru aceasta? Operatorii economici se înregistrează în SIA RSAP MTender pentru a participa și să câștige contracte în licitații desfășurate electronic, iar cumpărătorii din sectorul public și privat se înregistrează pentru publicarea oportunităților de achiziții și atribuirea contractelor.

Înregistrarea și utilizarea sistemului MTender este gratuită pentru autorități contractante. Persoana fizică se poate înregistra doar în calitate de ofertant.

A intervenit o problemă.

Ce reprezinta pasul minim si cum el lucreaza? Pasul minim este suma minimă cu cât poate fi scăzută valoarea ofertei de către operatorul economic OE în timpul unei runde a licitației electronice. Autoritatea contractantă AC va stabili în documentația de atribuire condițiile în care ofertanții vor avea drepturile să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare, conform art.

scheme pentru a face bani prin internet lucrați de la domiciliu fără a cheltui bani

Referitor la inițierea procedurilor de achiziționare a Petrolului, pieselor de schimb, deservirea delegațiilor oficiale, cazării, deservirea automobilelor, unde cantitatea să fie pusă pe 1 unuiar contractul să fie încheiat pe o suma planificată, din cauza că nu este cunoscută din timp cantitatea serviciilor care vor fi necesare pe parcursul anului, suma pe poziții la inițierea procedurii noi nu le știm. În cazul în care bunurile şi serviciile menţionate se achiziţionează în fiecare an de AC există careva date statistice care permit estimarea cantităţilor necesare ex.

Cantitatea de combustibil se estimează în funcţie de parcursul mediu anual per unitate de transport, consum mediu şi cantitatea mijloacelor de transport.

Documentația de atribuire — ce încărcăm? Altă informație relevantă. Cum se inițiază o procedură de achiziție dacă în buget se include suma cu TVA, iar în anunț la valoarea estimată a lotului se va include suma fără TVA? Însă, în anunțul de intenție, în planul de achiziții și anunțul de participare se include valoarea achiziției nu include TVA. Pot să transmit unei alte persoane din cadrul AC datele mele de conectare de pe MTender nume utilizator și parola? Conform Regulamentului privind Mtender HG nr.

Ce reguli se aplica atunci când AC desfășoară achiziții folosind fondurile unor donatori? Astfel de achiziții se desfășoară conform regulilor agreate cu donatorul. Poate AC accepta aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor? Certificatul poate fi acceptat de către AC, dacă OE prezintă dovezi că plata este eșalonată sau dacă OE prezintă dovada achitării datoriei. Declarația privind cifra de afaceri se referă la cifra de afaceri totală a organizației sau la cifra de afaceri pe domeniul specific contractului?

Vezi art. Care este cerința față de cifra de afaceri? Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții aplică pentru fiecare lot individual.

Autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.

Browser incompatibil

Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. În aceleași condiții o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii?

Se solicită lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.

COP bunuri. Avem 1 singur participant. AC poate desemna castigatorul, chiar daca a fost depusa o singura oferta calificata.

Regulamentul cu privire la achizitia bunurilor si serviciilor prin COP Sectiunea IV, punct 42 prevede numarul minim de ofertanti doar pentru COP fara publicare 3 oferte.

strategia medie a mișcării forex opțiunea etaj este

Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri? Ofertantul trebuie să prezinte lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați.

recenzii de tranzacționare 2021 opțiuni binare două dulapuri

Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări? Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit.

La initierea unei achizitii pe loturi, se introduce doar Denumirea lotului si suma acestuia sau este obligatorie introducerea fiecarei pozitii din lot? Este necesara introducerea denumirii lotului si a fiecarei pozitii din lot, deoarece ulterior pozitiile se regasesc in contract, care la randul sau este generat de sistem. In cazul in care contractele se atribuie mai multor ofertanti pe diferite loturi, darea de seamă se intocmenste pentru fiecare lot în parte?

Darea de seamă se face pe procedura, nu pe fiecare lot in parte. Intr-o dare de seamă agregata se include informatia pentru toate loturile Legislatia nu prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor in cazul procedurii repetate. In acelasi timp, art. In acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce termenul mentionat cu 5 zile.

Poate fi atribuit contractul sau nu in cazul unei singure oferte? În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar grupul de lucru urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de achiziție. Vezi p. In Anexa nr. O si Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție? O si Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție, AC trebuie sa indice aceeasi informatie - numarul procedurii din Mtender.

Spre exemplu ocds-b3wdp1-MD Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții este termenul de depunere a unei contestații la ANSC privind documentatia de atribuire sau rezultatele procedurii? Operatorul economic poate sesiza ANSC prin depunerea unei contestații în termen de 10 zile, începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este egală cu sau mai mare de 2 lei bunuri si sericii și 90 lei lucrări sau 5 zile, dacă valoarea contractului este mai mică.

În cazul contestatiei privind documentația de atribuire, termenul se calculează din ziua publicării anunțului în BAP, iar in cazul contestației privind rezultatele procedurii — ziua în care agentul economic a fost informat cu privire la rezultatele evaluării.

În ce situații AC nu va accepta oferta? AC nu evaluarea reprezentanțelor de opțiuni binare accepta o ofertă în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, propunerea financiară nu are un preț fixat, oferta depusă nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, oferta este anormal de scăzută sau în cazul în care s-a constat comiterea unor acte de corupție confirmate prin hotărârea definitivă a instanței de judecată Pot fi desfășurate achiziții mixte prin sistemul MTender?

Prin intermediul sistemului MTender pot fi desfășurate achiziții mixte. Acestea se desfășoară în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză.

De exemplu, dacă este o achiziție mixtă de bunuri și servici, în care bunurile au cea mai mare valoare, se va indica CPV-ul la bunul respectiv. Iar în descriere și titlul procedurii se va indica descrierea completă a bunurilor și serviciilor sau lucrărilor solicitate de AC. Cum are loc decurgerea termenelor de clarificare și depunere a ofertelor, în cazul în care se contestă documentația de atribuire? Actualmente, până la dezvoltarea modulului -contestatii-in sistemul m-tender, AC, fie la notificarea ANSC, fie din proprie inițiativă va extinde termenele de clarificare și de aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții a ofertelor, astfel încât să asigure un temen suficient pentru solutionarea contestatiei și asigurarea desfășurării procedurii.

Aceasta este doar o recomandare în scopul evitării riscului anulării procedurii și repetarea acesteia.

opțiune reflectată în contabilitate opțiuni mituri

Recomandare Operatorilor Economici: Sunt unele situații care pot fi clarificate cu AC și doar dacă AC nu răspunde la clarificări sau răspunsul nu este pertinent, atunci OE să depună o contestație în temenii prevăzuți în acest sens: în temen de 10 zile de la luarea la cunoștință cu actul pe care îl contestă OE.

Vezi Art. Dacă autoritatea contractantă a răspuns la una din clarificări după expirarea perioadei de clarificare, cum este prelungit termenul de depunere a ofertelor? În acest caz, termenul de depunere a ofertelor va fi prelungit cu atâtea zile cu câte s-a întâziat răspunsul. Membrii grupului de lucru pentru achiziții din cadrul AC sunt obligați să semneze Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate? Membrii grupului de lucru pe achiziții din cadrul AC au obligația în continuare de a semna pe hârtie Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate, care sunt păstrate în dosarul achiziției publice în cadrul AC.

Unde AC publică anunțul de intenție și planul de achiziții? În sistemul MTender Anunțul de intenție coincide cu Planul de achiziții.

opțiuni binare în poloneză câștiguri pe coaching pe internet

În termen de 30 zile de la aprobarea bugetului, AC introduce pe platforma pe care este înregistrată planul pe fiecare achiziție în parte la următorii pași: Buget și Plan, unde menționează detaliile achiziției planificate, inclusiv perioada în care este planificată achiziția. Apoi, când AC decide să desfășoare procedura de achiziție propriu-zisă, revine la poziția respectivă de pe platformă si continuă pașii necesari publicării procedurii.

Are dreptul AC sa modifice cantitatea de bunuri la momentul adjudecarii contractului? La momentul adjudecării contractului, AC are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.

Este posibil de respins un ofertant, cu care AC a avut o experienta negativa in executarea altor contracte de achizitiei?

De asemenea Lista de interdicţie a operatorilor economici, conform Art. Experienta negativa a AC cu un OE in contractele anterioare nu reprezinta un motiv de excludere din procedura de atribuire a OE respectiv. Recomandare pentru AC: Este recomandat AC sa solicite recomandari de la clienti cu date de contact unde poate fi verificata informatia prezentata.

Întrebări frecvente

De asemenea de verificat experienta similara prin examinarea proceselor verbale de receptie in cazul achizitiilor de lucrari si daca sunt constatate multe nereguli in procesele verbale de receptie, AC ar putea considera experienta prezentata ca fiind neeligibila. In cazul ofertarii pentru mai multe loturi, se incarca toate documentele solicitate la toate loturile?

unde acum oamenii fac bani api bitcoin mempool

Toate documentele solicitate trebuiesc a fi incarcate la fiecare lot la care OE oferteaza. Cum de procedat in cazul in care in DS sunt solicitate mai multe forme de garantie, iar in FDA doar una? Recomandare pentru AC: Este recomandat autorităților contractante de a specifica în FDA toate formele legale de garanție, astfel încât să elimine orice barieră pentru operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achiziție.

Recomandare pentru EO: În cazul în care o AC a solicitat o singură formă a garanției pentru ofertă sau de bună execuție, este recomandat operatorilor economici să solicite AC să includă toate formele de garație legale.

  • În scopul uniformizării practicii comunitare în materie şi în vederea implementării recomandărilor cuprinse în jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [1]forurile europene au decis să stabilească reguli clare pentru evitarea divergenţelor de opinie referitoare la admisibilitatea modificării clauzelor unui contract de achiziţie publică pe perioada derulării sale, fără iniţierea unei noi proceduri de achiziţie.
  • Снова и снова пытался он заполнить зияющие провалы пейзажа -- хитроумная аппаратура считывала в его сознании теснящие друг друга образы и воплощала их на стене в цвете.
  • А теперь здесь только животные и водятся.
  • Можешь ли ты устроить зону неслышимости.
  • В общем-то, чисто синтетическая пища была Олвину куда больше по душе.
  • Мир оказался куда более полон чудесами, чем ему когда-либо представлялось.

Dacă nu a fost solicitată clarificarea formei garanției și OE a prezentat o altă formă de garanție decât cea specificată în FDA, OE riscă să fie respins. Cum selectam castigatorul in cazul prezentarii mai multor oferte la acelasi pret? Totodată conform art. Decizia de anulare a procedurii, în cazul în care AC nu face referire la una din situațiile prevăzute în Legea Art. În cazul în care operatorul economic, care a participat la procedură, consideră că decizia autorității contractante de a anula procedura de achiziție publică nu este legală deoarece nu face referire la una din prevederile de la Art.

Care sunt pragurile pentru achizițiile publice de valoare mică dupa amendamentele la Legea nr. Ce este DUAE? Document unic de achiziţii european DUAE — document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, constînd în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie Care sunt pragurile pentru procedura cererii ofertelor de prețuri COPdupa amendamentele la Legea nr.

Din 14 decembrieprocedura COP, din Legea nr. În cazul în care operatorul economic intenţionează să apeleze la sustinerea unui tert, ce informatii vor fi incluse in DUAE?

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară sau privind capacitatea tehnică şi profesională invocînd susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate la alin. DUAE aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții o declaratia pe proprie răspundere care confirmă că operatorul economic indeplineste următoarele condiţii: a nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art.

Operatorul economic poate propune oferta cu un preț mai mare decât valoarea estimată a achiziției? Da, în cazul procedurilor COP și LD, operatorul economic are posibilitate să propună o ofertă cu un preț mai mare decât valoarea estimată la achizițiie de valoare mică - nu. Există cazuri când AC ar putea să nu estimeze corect valoarea achiziției, de aceea corect ar fi ca agentul economic să solicite, întâi de toate, clarificări, sugerând AC să modifice valoarea estimată.

Dacă totuși aceasta a fost calculată corect cum să faci bani cu mâinile tale operatorul economic decide să propună o ofertă cu un preț mai mare, este riscul pe care și-l asumă, AC având posibilitate să aleagă oferta cu un preț mai mic.

Mai mult decât atât, în cazul în care este unicul ofertant, AC are dreptul să anuleze procedura de achiziție publică, făcând referire la Art. Cine aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții depune o contestatie? Ce este un acord cadru? Unde putem vizualiza un model de documente pentru achizitii publice prin acord cadru?

Cum putem sa ne abonam, la achizitiile publice care ne intereseaza? Daca la procedura de achiziții publice a participat un singur ofertant, AC trebuie să respecte termenele de așteptare până la semnarea contractului? Respectarea termenelor prevăzute la Articolul 32, alin. Ce este semnatura electronică?

Semnătură electronică — date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare