Domicile de locuri de muncă oferă bologna, De la mobilité des objets culturels à l’identité mobile.


Chişinău Tiraj: ex. Articolele publicate nu angajează în nici un fel instituţiile de care aparţin autorii, tot aşa cum nu reflectă poziţia finanţatorilor. Adresa redacţiei: str. Vlad Pâslaru Dimensiuni conceptuale ale calităţii educaţiei. Fiindcă educaţia trebuie să răspundă provocărilorlumii moderne. Deoarece educabilul are nevoie de atitudini, abilităţi şi cunoştinţe noi care să-l facă apt pentru realizarea la maximum a propriului potenţial, în plan personal, social, profesional.

În al treilea rînd, în mod firesc, este şi un prilej de reflecţie asupracalităţiiparcursuluideformareoferitdenoi,învedereaper- fecţionăriiulterioareaactivităţii. Şi, nu în ultimul rînd, este momentul în care trebuie să gîndim extensia: — Ce putem face pentru a înarma cadrele didactice cu toate informaţiile şi abilităţile necesare formării la elevi a com- petenţelor-cheie, importante într-o Europă modernă?

Vor urma.

Soluții HR? Avem ceea ce cauți.

Ca orice doamnă care se respectă, preferă să spună zece, deşi vîrsta adevărată e cu doi ani mai înaintată. Şi dacă e vorba de început, este important să spunem că acesta a însemnat: — convingerea unei persoane concrete — Lorina Bălteanu — că în Moldova se poate realiza un proiect în sprijinul schim- bărilor în educaţie; — posibilitatea oferită de un finanţator concret — Fundaţia SOROS-Moldova — pentru realizarea unui atare proiect; — existenţaunuigrupconcret—SofiaBolduratu,ElizaBotezatu, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraş, Mariana Kiriakov şi subsemnata — care să poată elabora proiectul; — îndrăzneala surprinzătoare a unei echipe iniţiale — regretata Nelli Mitchevici, Lilia Stîrcea, Violeta Dumitraşcu, Silvia Barbarov, Victor Efrim şi domnul Ion Cerempei — de a se angaja în propria schimbare, mai întîi; — interesul pentru creştere personală şi profesională al tuturor celor care ni s-au alăturat, de la proiect la proiect, în calitate de colegi, parteneri, beneficiari şi critici.

În al doilea rînd, acesta este un prilej de realizare a sen- sului activităţii noastre: — De ce facem ceea ce facem? Deoarece avem convingerea că, în sistemul educaţional, schimbarea este un proces inevitabil.

Calitatea relaţiilor elev-elev, elev-profesor, elev-părinte, părinte-profesor Lumea contemporană, supusă mai frecvent ca oricînd insta- bilităţilor şi dezechilibrelor, inclusă tot mai mult într-un proces de muncă şi de viaţă contra cronometru — această lume atît de di- namică şi imprevizibilă are nevoie de menţinerea şi consolidarea permanentă atît a factorului uman în ansamblu, cît şi a fiecărei persoane luate aparte.

În epoca noii economii, cea care pune un accentmajorpeechipelemultifuncţionaleşicompetitive,trebuie să cîştigăm tot mai mult spaţiu pentru relaţii umane de calitate. Acestea au avut întotdeauna un rol de nepreţuită valoare şi au servit drept sursă energetică pentru individ.

Interesul echipei noastre pentru promovarea culturii calităţii în domeniul învăţămîntului, în general, şi a calităţii în educaţie, în special, este sprijinit în măsură substanţială de motivaţia în creştere a cadrelor didactice pentru calitate.

Domenii de activitate

Şi, în primul rînd, pentru calitatea relaţiilor interpersonale în comunitatea lor şcolară şi de trai, acestea constituind o bună temelie pentru desfăşurarea cu succes a întreg procesului educaţional.

Prin proiectul Un viitor pentru copiii noştri, prin programul de formare şi materialele elaborate, care au la bază principiul abordării sistemice a personalităţii copilului, oferim profesorilor şcolari posibilitatea întregirii calităţii personale şi a comunicării de calitate cu program pentru operarea opțiunilor binare şi nu numai.

Pornind de la analiza nevoilor personale,evaluîndatitudineafaţădesineşifaţădeceilalţi,tratînd subiecte de sănătate şi securitate personală, exersînd procesul luării de decizii şi, nu în cele din urmă, proiectînd performanţe şi viziuni de carieră proprii — toate aceste componente au confirmat în practică valoarea şi necesitatea lor în construirea unor relaţii de calitate.

Тепло, изобилие расцветок и благоуханий, невидимое присутствие миллионов живых существ обрушились на него с почти сокрушительной силой. Вдруг он наткнулся на озеро. Деревья с правой стороны внезапно расступились, и перед ним оказался водный простор с точками крошечных островков.

Profesorii care aplică la clasă materialele din setul didactic Învăţ să fiu constată cu satisfacţie instituirea unui mediu constructiv de comunicare atît la nivelul relaţiilor elev-elev, cît şi la nivelul relaţiilor elev-profesor.

Remarcăm că profesorii, prin intermediul acţiunilor comunitare şi al orelor de dirigenţie, implică în procesul de comunicare părinţi, diverşi actori sociali, abordînd diferite probleme, dar şi căutînd căi de soluţionare a acestora.

Mulţi dintre ei relatează cu sinceritate despre schimbă- rile pozitive observate, despre îmbunătăţirea propriilor relaţii cu cei din jur, despre diversificarea unghiurilor de vedere personale asupra situaţiilor de viaţă etc. Construirea relaţiilor de calitate este pentru ce site- uri poți câștiga bani lucru real şi posibil. Important este ca atunci cînd o facem, să nu uităm să verificăm propriile atitudini faţă de aceasta.

Violeta Dumitraşcu Pro didactica — 10 ani pentru calitate în educaţie Calitatea formării profesionale Astfel, Programul Servicii la solicitarea beneficiarului, în comun cu alte proiecte, oferă un sprijin real în dezvoltarea continuă a cadrelor didactice, ţinînd cont atît de principiile fundamentale ale calităţii formării — continuitate, eficacitate şi eficienţă, echitate, descentralizare şi adaptabilitate, cît şi de determinanţii calităţii: corectitudine, receptivitate, siguranţă, individualizare etc.

Prin toate acestea, răspundem necesităţilor cadrelor didac- tice şi manageriale, contribuind la modernizarea sistemului educaţional din republică. Programul Servicii la solicitarea beneficiarului asigură o conexiune operativă între serviciile educaţionale existente la nivel de ofertă şi nevoile de formare ale beneficiarilor. Participanţii demonstrează de fiecare dată un interes deo- sebit pentru programele alese, fapt demonstrat prin implicarea activă la ore, prin prezentarea propriei experienţe didactice, prin implementarea la clasă a noilor achiziţii profesionale.

Calitatea serviciilor noastre este demonstrată de rezultatele învăţării, exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini obţinute în urma domicile de locuri de muncă oferă bologna modul tematic sau a unui program.

Prin calitatea serviciilor de formare profesională, credem că putem contribui la stimularea motivaţiei profesorilor pentru învăţarea permanentă, asigurînd una dintre condiţiile fundamentale pentru progres într-o societate bazată pe cunoaştere.

Promovarea valorilor unei societăţi deschise Silvia Barbarov la îndemnul din titlu, bazat pe studiul literaturii etniilor conlo- cuitoare, cu axare pe valori specifice, dar şi comune. Proiectul Promovarea toleranţei. Instrumente de lucru pentru profesorii filologi, sprijinit de Consiliul Europei, a fost încă o demonstraţie a posibilităţilor de implementare a educaţiei pentru diversitate prin intermediul disciplinelor şcolare.

domicile de locuri de muncă oferă bologna

Educaţia pentru valori, prin posibilităţile vaste de abordare a aspectelor ce ţin de dez- voltarea personală morală şi spirituală, de atitudinea civică, de dezvoltareaculturală,rămîneundomeniuîncarevompersevera. Deoarece sîntem de părere că un învăţămînt modern trebuie să depăşească etapa oferirii unei educaţii monoculturale, realizînd, pas cu pas, o educaţie pentru toleranţă, pentru acceptare şi respect al diferenţelor, pentru solidaritate şi implicare activă, prin care să demonstrăm o preocupare reală pentru echitate şi egalitatea de şanse.

Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi. Şi dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume.

De la mobilité des objets culturels à l’identité mobile.

Astfel, prinproiectul Toleranţăşiintegraresocială amsprijinitdiriginţii şcolari în implementarea curriculumului la dirigenţie, oferind traininguri şi materiale didactice la acele obiective şi subiecte care au fost cele mai solicitate de către beneficiari.

Prin cursul opţional pentru universităţi şi licee Să ne cunoaştem mai bine, unul de pionierat în republică, am propus un răspuns concret Axarea pe nevoile beneficiarilor Tatiana Mazilo Veruţa Bubulici În fiecare zi ne păşesc pragul numeroase persoane interesate de serviciile Centrului nostru. Sînt mulţumite de calitatea acestora. Sînt mulţumite de calitatea materialelor didactice pe care le punem la dispoziţie. Se bucură atunci cînd intră în posesia lor şi se întris- tează atunci cînd află că nu mai avem în vînzare o lucrare sau alta.

Pe parcursul acestor ani, am auzit multe cuvinte de recunoştinţă, deoareceamajutatbeneficiariiîncepătoriînalecîştigăriidegranturi, le-amexplicatcumsefaceunraportfinanciar,bachiarle-amacordat consultaţii la distanţă, în caz de necesitate. Am încercat să reducem la maximum partea birocratică, un lucru deloc uşor, mai ales în ce priveşte activitatea contabilă. Acestea sînt rigorile profesiei.

Revista 50 51

Adeseori,ştiinddela ce distanţe au venit profesorii şcolari sau metodiştii de la direcţiile raionaledupăodonaţiedecarte,nuamezitatsărenunţămlapauzade prînzsausănereţinemdupăprogram. Flexibilitate,toleranţă,deschi- deresprecomunicareşiaxarepenevoileconcretealebeneficiarilor — acestea sînt atitudinile care contează. În orice caz, îndrăznim să afirmăm că foarte puţini au plecat de la noi fără a fi ajutaţi sau fără a li se da explicaţiile solicitate. În ultima vreme însă, urmărind ce se întîmplă în societate, în învăţămînt, în familii, ne punem şi noi, alături de toţi colegii de la PRO DIDACTICA, întrebarea: pentru cinevomconcepeşivomprestaservicii,dacăpleacăpărinţii,pleacă profesorii şi în şcoli sînt tot mai puţini copii?

Rima Bezede Calitatea proiectării manageriale Actualitatea problemelor legate de asigurarea calităţii edu- caţiei a devenit o preocupare stringentă şi oportună atît pe plan european,cîtşinaţional. În acest context, unul dintre indicatorii de calitate urmăriţi de noi este calitatea proiectării manageriale.

Astfel, Autoeva- luarea şcolii, CONSEPT, Pentru o mai bună responsabilizare şi guvernare în şcoală sînt doar cîteva dintre proiectele care s-au subordonat acestui indicator.

domicile de locuri de muncă oferă bologna

ÎncadrulproiectuluiCONSEPTechipelemanagerialea4şcoli profesionale din republică au fost asistate şi monitorizate la elabo- rarea unui plan de dezvoltare instituţională funcţional. Calitatea proiectării strategice s-a axat pe multiple aspecte şi factori, dintre care calitatea suportului profesional, furnizat beneficiarilor, şi calitateaserviciilordeconsultanţăşiexpertizăîndomeniu,oferite administraţiei şcolilor, au constituit elementele esenţiale.

Un bun proiect instituţional se realizează numai printr-o comunicare efici- entă în interiorul şi exteriorul organizaţiei şcolare, prin participare şi decizie democratică, prin spirit de echipă şi responsabilitate. Aceste deziderate au fost promovate în cadrul tuturor programelor de instruire la care au participat managerii şcolilor profesionale. Ne bucură faptul că am putut îndeplini o condiţie importantă în asigurarea calităţii planificării strategice, realizate de şcoli: competenţa şi experienţa formatorilor implicaţi, dar şi a echipei de coordonare şi implementare a proiectului.

E șansa ta!

Indicatori Pro Didactica Didactica Pro Dacăşialteorganizaţiinesolicităsălepunemladispoziţie spaţiu pentru activităţi, înseamnă că e bine la noi. Desigur, mai sînt multe de schimbat, dar le vom face pe toate cu timpul. Pro didactica — 10 ani pentru calitate în educaţie Calitatea accesului la informaţie Propunîndu-şi să se implice în destinul educaţional, dar şi cultural al societăţii noastre, să fie o publicaţie despre educaţie şi pentru edu- caţie, revista Didactica Pro Devotată intenţiei sale, revista a fost mereu la dispoziţia celor ce au gîndit şi au luat atitudine, a celor ce au pus în discuţie probleme şi au propus sugestii de soluţionare a acestora, a celor ce au dorit să împărtăşească din experienţa proprie, dar şi a celor ce au dorit să preia această experienţă pentru a-şi perfecţiona demersul profesional.

Şi dacă fiecare om este supus de-a lungul vieţii la două tipuri de educaţie: una oferită de alţii şi una oferită de el însuşi, atunci Didactica Pro… participă la ambele: prin formarea celor ce oferă educaţie şi prin formarea celui ce-şi oferă educaţie. De aceea, colecţia Didactica Pro… cuprinde deja 51 de numere, ceea domicile de locuri de muncă oferă bologna înseamnă: 51 de miniproiecte axate pe 51 de teme de maximă actualitate pentru realităţile educaţionale de la noi; peste de cercetări, studii, mese rotunde, sondaje de opinie, articole aplicative publicate; zeci de autori prezenţi pe paginile ei şi… numeroşi cititori.

Aceştia sîntem noi. Aceasta este revista Didactica Pro Am învăţat să comunic eficient cu beneficiarii, dar şi cu furnizorii noştri. Am avansat în cunoaşterea şi utilizarea calculatorului. Am avansat mult, deşi aveam experienţă cînd venisem la Centru, în ce priveşte conducerea şi Şi încă ceva: atunci cînd cunoştinţe mai vechi, care ştiu că mi-am făcut studiile în limba rusă, constată cu uimire că vorbesc foarte bine româna, ţin să subliniez: datorez acest fapt colegilor de la PRO DIDACTICA, care m-au sprijinit şi m-au ajutat să depăşesc barierele de comunicare.

Este cel mai important lucru care mi s-a întîmplat aici. Mariana Vatamanu-Ciocanu Maria Balan Nicolae Susanu Indicatori Pro Didactica În căutarea adevărului Tradiţia l-a investit pe înţelept cu misiunea de a-i iniţia pe ceilalţi în tainele cunoaşterii şi ale vieţii, în practicile şi regulile societăţii, conferindu-i condiţia de învăţător. Talentul de a-i învăţa pe alţii era şi este considerat un dar divin, iar cel care-l deţine trebuie să-l ofere celorlalţi.

Ничего не было. Свет звезд был слишком слаб, что6ы озарить многомильные пространства, лежащие в сотнях футах внизу. Только иззубренная линия еще более беспросветной черноты, затмевающая звезды, напоминала о горных кряжах на южном горизонте. Олвин услышал, как в темноте купола его товарищ завозился и тоже сел в постели. -- Что там .

Lumea modernă şi postmodernă a modificat imaginea dascălului, coborîndu-l de pe soclu şi eliberîndu-l de statutul de ins privilegiat şi respon- sabilizat cu darul sacru al învăţăturii. În noua viziune, acesta este domicile de locuri de muncă oferă bologna care practică o profesie ca oricare alta, un prestator de servicii pentru comunitate.

Privind din acest unghi, ecuaţia învăţării se cere a fi redimensio- nată valoric, urmînd a-i redefini elementele prin prisma politicilor educaţionale actuale. O societate performantă social şi economic, cu vederi morale şi spirituale certe, va aspira întotdeauna să aibă şcoli performante, de cea mai înaltă prestaţie profesională şi exigenţă valorică. Profesionalism, considerat astăzi domicile de locuri de muncă oferă bologna virtute şi o pro- vocare.

A fi profesionist înseamnă nu numai a face bine ceea ce ştii, dar şi cu pasiune. Lecţia însuşită la PRO DI- DACTICAeste că, pentru a realiza standarde de calitate, un profesionist trebuie să poată stabili obiective, evalua resurse, planifica activităţi, lua decizii, identifica metode eficiente şi modalităţi de optimizare a activităţilor.

Reformă şi schimbare. Elevii, părinţii, comunitatea îşi doresc o educaţie de calitate.

domicile de locuri de muncă oferă bologna

În aşa mod începe reforma învăţămîntului. PRO DIDACTICAa fost şi este unul dintre partenerii necesari şi siguri ai acestui amplu proces prin promovarea calităţii în învăţămîntul naţional; prin sprijinirea şi dezvoltarea învăţămîntului rural; prin formarea continuă a cadrelor didactice, manageriale, precum şi a altor categorii de specialişti; prin evaluarea impactului proiectelor Lia Sclifos Universitatea de Stat din Moldova educaţionale implementate.

Astfel s-a produs schimbarea! Astfel au început provocările vieţii mele. Optimism şi sprijin. Ce s-a întîmplat cu zîmbe- tele noastre? Unde au dispărut ele? După ce ai tras din greu tot anul şi ai avut succese, aştepţi să-ţi fie recunoscute meritele.

Mă întreb deseori: De ce calea pe care mi-am ales-o e atît de anevoioasă? De ce mă zbat? De ce nu renunţ? De ce lupt? Dăruire şi devotament. A dărui nu înseamnă pur şi simplu a da. Dăruind, nu pretindem la ceva, nu obligăm pe ceilalţi să ne dăruiască şi ei ceva. Există un ceva au- tentic în dăruire şi acest ceva este exprimarea nevoii de a fi înţeles, respectat.

Oamenii fericiţi ştiu să dăruiască fără a cere ceva în schimb. Aici se dăruieşte omenie, înţelegere, susţinere, confort psihologic, încredere în ceea ce faci. Integrare a experienţelor, ingeniozitate şi iniţiativă. Mulţi dintre noi percep iniţiativa ca pe ceva misterios, deoarece nu înţeleg cum poate fi aceasta măsurată.

domicile de locuri de muncă oferă bologna

M-am întrebat ce impact ar avea o acţiune sau alta asupra colegilor de echipă sau asupra imaginii organizaţiei şi aceasta m-a ajutat să depăşesc frica de eşec. Am întîlnit suflete-pereche, am creat experienţă comună, am savurat împreună succesele.

  • Manpower - Lider in recrutare
  • Calaméo - Revista 50 51

Pro didactica — 10 ani pentru calitate în educaţie Didactica Pro Aceste lucrări conţin fundamentări teoretice şi sugestii practice la managementul firmei, managementul proiectelor, managementul schimbării, managementul de sine, managementul performanţei, managementul calităţii — lista poate fi continuată, dar ea nu include şi managementul sinergiei. Îndrăzneala de a aborda acest subiect este alimentată de 3 constatări: 1.

Întâlnire femeie disponibilă le blanc mesnil apartamente de închiriat în lloret de mar san blas freemeet net dating gratuit swingeri.

Analiza evoluţiei managementului ca ştiinţă evidenţiază o legitate: dezvoltarea ramurilor noi ale ştiinţei managementului s-a produs prin sinteza şi generalizarea practicilor eficiente şi eficace. Pe parcursul istoriei practicile de conducere — ca element al managementului empiric — au contribuit la progresul umanităţii, iar ştiinţa managerială a determinat saltul de la cantitate spre calitate.

Dinamism şi energie pozitivă. Considerat de A. Ajutorul necondiţionat acordat multor instituţii ani la rînd, deschiderea pentru comunicare şi promovarea personalităţii sînt o confirmare în acest sens.

Moldova, au fost puse la îndoială legile mate- maticii. Şi pe bună dreptate. Pentru că ceea ce se naşte din parteneriat şi colaborare depăşeşte uneori limitele posibilului.

Applications Linguee

Aici am colaborat, am învăţat să colaborez, am ajutat pe alţii să colaboreze şi am evaluat impactul surprinzător al colaborării.

Testare şi apreciere permanentă în raport cu sine, nu cu alţii, în raport cu exigenţele conştientizate la nivel personal, nu impuse, în raport cu obiectivele proprii şi cele ale Centrului. Pentru că nu este doar un furnizor sau un domicile de locuri de muncă oferă bologna de soluţii, ci este, în primul rînd, un consultant.

Timp de 10 ani, Centrul s-a adaptat continuu la dinamica beneficiarilor săi, crescînd alături de ei şi parcurgînd etapele pe care alţii le parcurg abia acum.

Cred că acest fapt vorbeşte despre adaptibilitate şi experienţă vastă. Cunoaşterea este la ordinea zilei, nu o modă. Creştere personală şi profesională. De unde vine pasiunea pentru formare profesională? Pur şi simplu, îmi place! Cu timpul, colaboratorii Centrului mi-au devenit prieteni. Armonie şi curaj.

domicile de locuri de muncă oferă bologna